Granty PPGR

Gmina  Borki otrzymała dofinansowanie projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 93 536,00 zł na zakup laptopów i oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny w linii prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Wsparciem objętych zostało 37 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  zamieszkałych w gminie Borki, zgodnie ze złożonymi i  zweryfikowanymi wnioskami.

W dniu 20 października 2022 r. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki  Wójt Gminy Radosław Sałata wręczył  zakupione laptopy uczniom, którzy zostali objęci wsparciem.

Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie.

Zakupu sprzętu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 708/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.