GOPS: wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek jest udzielany nienależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy; może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
• śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
• kradzież w mieszkaniu ucznia,
• pożar lub zalanie mieszkania,
• ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
• wypadek komunikacyjny,
• inne zdarzenia losowe.
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.
W razie pytań prosimy o kontakt z GOPS.