Dotacje do wzięcia – RAZEM DLA KLIMATU

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym “Razem dla klimatu”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Na projekty realizowane w województwie lubelskim przeznaczono 84 000 zł.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów państwowych i innych instytucji zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii działających na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
W ramach konkursu można otrzymać dotacje od 5 do 30 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowalnych) na działania: edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, niebędących własnością prywatną).
Organizatorzy przewidzieli 6 kategorii tematycznych: woda i gleby; rolnictwo i leśnictwo; gospodarka; człowiek i środowisko; plany adaptacji do zmian klimatu; inne – łączące kilka działań z różnych tematów i wykraczające poza te tematyk. Dodatkowo punktowane będą projekty wpisujące się w działania rekomendowane dla poszczególnych województw wg projektu KLIMADA “Opracowania i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych w województwie lubelskim to:

  • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych;
  • ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt;
  • zwiększenie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawa stanu sanitarnego powietrza;
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.

Termin naboru: od 19 marca do 2 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz pełna dokumentacja znajdują się na stronie organizatora → www.fdpa.org.pl.