Czyste Powietrze

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”


Gmina Borki
podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Borki będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Borki.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Gminy Borki dostępny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00 tam znajdą Państwo fachową pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność a także uzyskają informacje na temat programu.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Na terenie gminy Borki w Priorytetowym Programie “Czyste Powietrze”:

– zostało złożonych 109 wniosków o dofinansowanie,

– zostały zawarte 92 umowy,

– zostało zrealizowane 42 przedsięwzięcia,

– kwota wypłaconych dotacji to 1 184 830,09 zł

Poziomy dofinansowania

 1. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA– osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 1. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczejroczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 1. NAJWYŻSZY POZIOMU DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony oraz najwyższy) poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Borki otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

– na stronie internetowej WFOŚIFW w Lublinie www.czystepowietrze.gov.pl,