Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje projektu budowy chodnika na ul. Lipowej w msc. Borki.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji”

Jednodniowa wycieczka do kina dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki”

“W dniu 25 listopada br. dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” został zorganizowany wyjazd do Kina „Oranżeria” w Radzyniu Podlaskim. Seniorzy mieli okazję obejrzeć niezwykle wzruszający film dokumentalny pt. „Ania”. Po zakończonym seansie wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się na obiad do restauracji. Podczas posiłku nie zabrakło rozmów na temat obejrzanego filmu. Całość wyjazdu przebiegła w spokojnej i miłej atmosferze, a seniorzy wrócili do domów w świetnych humorach. Wyjazd wywołał wiele pozytywnych emocji, służył wzajemnej integracji oraz pozwolił uczestnikom oderwać się od życia codziennego. Czytaj dalej „Jednodniowa wycieczka do kina dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki””

Aktywny Senior w Gminie Borki

 

Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne,  Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu wynosi 956 112,25 zł z czego 85,00 % stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (764 889,80 zł) oraz z budżetu państwa (47 222,45 zł).

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców z terenu Gminy Borki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych.

 

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach:
 • SENIOR W SIECI – zajęcia informatyczne;
 • KURS TAŃCA – zajęcia taneczno – muzyczne;
 • ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE – zajęcia rękodzielnictwa;
 • SPOTKANIA KULTURALNE – cykliczne eventy z występami;
 • NIC NIE STOI W MIEJSCU – zajęcia ruchowe tj., pilates, joga, fitness, zumba;
 • SMAKUJ ŻYCIE – warsztaty kulinarne;
 • SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE – spotkania w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, innych świąt;
 • WARSZTATY PROZDROWOTNE –spotkania z dietetykiem, kardiologiem i fizjoterapeutą;
 • BEZPIECZNY SENIOR – warsztaty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla seniorów
  i tematyce przemocy rodzinnej oraz uzależnień;
 • CZAS RELAKSU – spotkania z masażystą/fizjoterapeutą;
 • DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – spotkania  indywidualne i grupowe z psychologiem;
 • DORADZTWO PRAWNE – RADCA PRAWNY – spotkania indywidualne;
  1. Wyjazdy 1- dniowe:

Organizacja zajęć wyjazdowych do kina, teatru, muzeów, Centrum Spotkania Kultur, ogrodu botanicznego, miejsc pamięci itp.

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, dysponujących wolnym czasem, nie aktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), które spełniają warunki:

 1. zamieszkują tereny wiejskie,
 2. są mieszkańcami Gminy Borki,
 3. Mają ukończone 50 lat.

Rekrutacja do projektu będzie trwać od 8 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Załączniki:

REGULAMIN-REKRUTACJI-KS Borki

oświadczenie o akceptacji Regulaminu

Zał. nr 1 – Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Zał. nr 2 – Formularz_zgłoszeniowy

Zał. nr 3 RODO

Zał. nr 4 Oświadczenie_o_ wizerunku