Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Czytaj dalej  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na terenie Gminy Borki  ukończone zostały prace polegające  na przebudowie kolejnej drogi objętej dofinansowaniem udzielonym w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. “Przebudowa drogi gminnej nr 102138L od km 1+600 do km 2+454 w m. Maruszewiec

Przebudowa drogi gminnej nr 102138L w m. Maruszewiec na terenie gminy Borki obejmuje m.in.:

  • roboty przygotowawcze i pomiarowe
  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
  • roboty ziemne
  • formowanie i zagęszczenie nasypów
  • podbudowa z kruszyw łamanych
  • skropienie nawierzchni asfaltem
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych
Kwota dofinansowania FDS – 184 770, 00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 263 958,00 zł

Podpisanie umowy na fotowoltaikę

W dniu 24.09.2021r. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Krupy podpisał umowę na realizację zadania pn: „Eko Energia w Gminie Borki” – część 1: dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Borki.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Eko Energia w Gminie Borki” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj dalej Podpisanie umowy na fotowoltaikę

Komunikat Lubelskiego wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dwie akcje szczepień lisów przeciwko wściekliźnie !!!

Informuję, że w dniach 14-16 września 2021r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 25-29 października 2021r. planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.

 

Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Gmina Borki dnia 11.03.2019 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu “Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 4 299 212,11 zł, zaś wartość dofinansowania przyznanego Gminie to 3 328 859, 06 zł. Intensywność dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj dalej Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja