OBWIESZCZENIE

z dnia 6 czerwca 2023 r.

WÓJTA GMINY BORKI

Zgodnie zart. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Borki na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 15.06.023 r. do dnia 16.07.2023 r.  w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres e-mail: borki@gminaborki.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub,
  1. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki                                  w godzinach pracy urzędu.
  1. Zbierania uwag ustnych od dnia 15.06.2023 r. do dnia 16.07. 2023 r. w Urzędzie Gminy Borki                         ul. Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.
  1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Borki, którego celem jest prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Borki na lata 2023-2030 a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Borki,  w dniu 6 lipca 2023 r. w godzinach od 15.30 – 17.00.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 15.06.2023 r.   

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borki, ul. ul. Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki, w pokoju nr 11.
  2. w wersji elektronicznej :

-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borki  pod adresem internetowym

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=126

-na stronie Urzędu Gminy Borki  pod adresem internetowym www.gminaborki.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borki https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=126 informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach!

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 15:24, 6 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności