Czas relaksu w Klubach Seniora

W ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne, realizowane są zajęcia pn. Czas relaksu, które odbywają się regularnie dwa razy w miesiącu w każdym z klubów. Każdy Senior uczestniczący w projekcie ma okazję do indywidulanego spotkania z fizjoterapeutą, podczas którego może poprawić własne samopoczucie oraz kondycję fizyczną, dzięki masażom indywidulanie dobranym do potrzeb np. masaż klasyczny, relaksacyjny czy tkanek głębokich.

Data opublikowania: 20:04, 20 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora