Bezpieczny Seniora

W dniu 03.04.23 r. odbyły się, przedostanie już, warsztaty z cyklu Bezpieczny Senior. Podczas spotkania Seniorzy zapoznali się z tematami przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Podczas pierwszej części warsztatów została omówiona tematyka przemocy w rodzinie. Prowadząca zapoznała uczestników z pojęciem przemocy w rodzinie, z rodzajami przemocy oraz z cyklem przemocy. Omówiła również różnice pomiędzy agresją a przemocą. Na koniec pierwszej części zajęć Seniorzy dowiedzieli się co robić oraz gdzie szukać pomocy, gdy doświadczają lub są świadkami przemocy w rodzinie.

Drugim tematem omawianym podczas warsztatów był temat bezpieczeństwa pożarowego. Seniorzy zostali zapoznani ze źródłami powstawania pożarów, z zasadami bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z zasadami ewakuacji oraz z prewencyjnymi środkami ostrożności. Prowadząca omówiła również temat zatrucia tlenkiem węgla oraz zapoznała uczestników z instrukcją postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

Warsztaty pn. Bezpieczny Senior realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 20:58, 20 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora