KLUB SENIORA W GMINIE BORKI

Z zajęć Klubu Seniora 

7 lutego 2019 roku na jednych z zajęć ekologiczno-ogrodniczych został zorganizowany mały konkurs polegający na rozpoznawaniu ptaków po wydawanych przez nich odgłosach. Specjalistą i jurorem w konkursie był Ryszard Tlaga – instruktor zajęć.
Zwyciężczynią została Pani Marianna Armacińska. Gratulujemy wiedzy ornitologicznej.

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 94,91% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).


 

3 września 2018 r. Gmina Borki rozpoczyna realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Borki. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).

Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych (15K, 15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Borki poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych do 31.10.2020 r.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Obejmuje on dwa zadania:

Zadanie 1– Organizacja i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Borki (03.09.2018- 1.10.2020)

Klub seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy klubu podejmują odpowiedzialność /decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

Zadanie 2 – Zajęcia cykliczne w Klubie seniora  w Gminie Borki

Zaplanowane zajęcia wynikają z  potrzeb i oczekiwań seniorów – są efektem  przeprowadzonej diagnozy,  prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów. Są to m.in.:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe (przyczynią się do rozwoju wiedzy i zainteresowań seniorów, zapoznanie ich z nowoczesnymi technologiami , posługiwania się komputerem i Internetem),
 • Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, zajęcia z rękodzieła),
 • Zajęcia kulinarne (wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety połączone ze wspólnym przygotowywaniem zdrowych i smacznych posiłków oraz degustacją),
 • Zajęcia ekologiczno – ogrodnicze (zajęcia sezonowe, teoria i praktyka),

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 94,91% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).

 • Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym, dostosowane do wieku uczestników oraz kondycji seniorów: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące „zdrowy kręgosłup” itp.),
 • Zajęcia z samoobrony – w ramach zajęć sportowych (wskazanie seniorom sposobu radzenia sobie w sytuacjach  zagrożenia),
 • Spotkania okolicznościowe – 3 spotkania w roku m.in. Dzień seniora, Majówka, Bal karnawałowy,
 • Jednodniowa wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum (w zależności od zapotrzebowania seniorów).

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, dysponujących wolnym czasem, nie aktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), które spełniają warunki:

 1. zamieszkują tereny wiejskie,
 2. są mieszkańcami Gminy Borki,
 3. Mają ukończone 60 lat.

Rekrutacja będzie trwać do 31 października 2018 r. Zasady oraz tryb rekrutacji są określone w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Regulamin
 2. Formularz rekrutacyjny – zgłoszenie, gm. Borki
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych