Konsultacje społeczne w sprawie NGA (sieć dostępu nowej generacji)

Szanowni Państwo 

uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych
NGA.  Konsultacje społeczne będą trwały od 1 do 30 sierpnia br. W ramach
konsultacji zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej
na okres 3 lat. W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku
których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich
realizację.
Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą
inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie
obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania ze środków unijnych.
Po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej
infrastruktury nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu obszarów do dofinansowania
w ramach III konkursu I osi priorytetowej POPC.

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie
opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji
Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA.  Taki
sposób określania interwencji został potwierdzony przez Komisję Europejską. 

Plany można zgłaszać za pośrednistwem systemu SIIS:
	https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
w zakładce 'Konsultacje'.

Przed wzięciem udziału w konsultacjach, koniecznie zapoznaj się z Zasadami
konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania
planów inwestycyjnych:
	https://mc.gov.pl/files/zasady_konsultacji_spolecznych_obszarow_bialych_nga_2017_wcag.odt
	https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/instrukcje/SIIS17_Instrukcja_Plany_inwestycyjne.pdf

Z poważaniem
Zespół SIIS