Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na terenie Gminy Borki  ukończone zostały prace polegające  na przebudowie kolejnej drogi objętej dofinansowaniem udzielonym w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. “Przebudowa drogi gminnej nr 102138L od km 1+600 do km 2+454 w m. Maruszewiec

Przebudowa drogi gminnej nr 102138L w m. Maruszewiec na terenie gminy Borki obejmuje m.in.:

  • roboty przygotowawcze i pomiarowe
  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
  • roboty ziemne
  • formowanie i zagęszczenie nasypów
  • podbudowa z kruszyw łamanych
  • skropienie nawierzchni asfaltem
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych
Kwota dofinansowania FDS – 184 770, 00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 263 958,00 zł

Podpisanie umowy na fotowoltaikę

W dniu 24.09.2021r. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Krupy podpisał umowę na realizację zadania pn: „Eko Energia w Gminie Borki” – część 1: dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Borki.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Eko Energia w Gminie Borki” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj dalej Podpisanie umowy na fotowoltaikę