Dostępność – deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

rysunek przedstawia chmurkę w której wpisana jest osoba na wózku inwalidzkim, narysowane jest ucho i, odbiornik radiowy i okulary przeciwsłoneczne.Czarne strzałki prowadzą do czerwonego kólka na środku obrazkaKażdy podmiot publiczny ma obowiązek ustawowy przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej dokumentu w pełni dostępnego cyfrowo opisującego dostępność danej strony i podmiotu, którego ona dotyczy,

Rysunek przedstawia osobę która ma podniesione obyda kciuki do góry, nad jdnym kciukiem jest czerwony wykrzyknik odwrócony, nad drugim czerwony wykrzyknik w pozycji właściwej.Deklaracja dostępności to dokument zawierający wszelkie informacje, które pomagają osobom z niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami w korzystaniu ze strony internetowej, aplikacji mobilnej i oferty podmiotu publicznego. W deklaracji są informacje o wszystkich obszarach dostępności.

Obrazek przedstawia żółty zegar na fioletowym tle, na obrzeżu okręgu jest wpisany żółty wykrzyknikObowiązek zamieszczania deklaracji dostępności do każdej z stron internetowych oraz aplikacji istnieje od 23 września 2021 r. Deklaracja musu być przygotowana w wersji językowej spójnej z językiem, w którym podawane są treści na stronie.

Każda deklaracja musi zawierać datę publikacji i datę ostatniej aktualizacji.

W deklaracji znajdują się także informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze wnoszenia skarg na brak dostępności. Prawo do takiej skargi będzie przysługiwać od września 2021 r.

Nasze deklaracje dostępności znajdują się tutaj:

deklaracja dostępności dla strony internetowej

deklaracja dostępności dla BIP

Pomoc dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Termin naboru wniosków został określony w ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 maja 2021 r.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc może otrzymać producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów zawartych w załącznika I do rozporządzenia Komisji (KE) nr 702/2014;
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
  • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
  • zostały oszacowane przez komisję powołana przez właściwego wojewodę i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub
 4. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
  • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
  • zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wzór wniosku o pomoc w formacie PDF – otwórz

Wzór wniosku o pomoc w formacie Excel – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu strat spowodowanych przez suszę: protokół oszacowania szkód, który zawiera zatwierdzenie przez wojewodę oraz informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, albo uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk tego protokołu, lub
 2. w przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu strat spowodowanych przez pozostałe zdarzenia objęte pomocą: kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, potwierdzonego przez wojewodę;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.

W przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu strat poniesionych w wyniku więcej niż jednego zjawiska z grupy: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, do wniosku należy dołączyć kopię protokołu, w którym komisja powołana przez wojewodę dokonała zsumowania strat spowodowanych w 2020 r. przez te zjawiska w jednym protokole. Zaleca się jednocześnie aby do takiego łącznego protokołu załączyć również kopie protokołów dotyczących poszczególnych zjawisk, które zostały w nim zsumowane.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danym Biurze Powiatowym istnieje taka możliwość.

Adresy skrzynek ePUAP Biur Powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów z ich wykorzystaniem są dostępne pod adresem – otwórz

Za datę złożenia wniosku w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej będzie uważana data nadania, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii Biura Powiatowego.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

 1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 2. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 3. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 4. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
 5. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  70% plonu.

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną ze stawek, o których mowa powyżej.

W przypadku gdy producent rolny deklaruje we wniosku o przyznanie pomocy, powierzchnię upraw rolnych, do której można zastosować więcej niż jedną stawkę pomocy na 1 ha powierzchni upraw rolnych, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się wyższą ze stawek przysługujących na 1 ha powierzchni upraw rolnych zadeklarowanej we wniosku.

Pomoc będzie udzielana jako pomoc publiczna, na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1)  oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc będzie podlegała także pomniejszeniu o 50%, jeżeli:

 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy.

W przypadku, gdy ze złożonych w ramach programu wniosków zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę
150 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

Podstawa prawna: § 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR – otwórz lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na terenie Gminy Borki  ukończone zostały prace polegające  na przebudowie dróg objętych dofinansowaniem udzielonym w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. “Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na terenie gminy Borki”

Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na ternie gminy Borki obejmuje m.in.:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
 • roboty ziemne
 • formowanie i zagęszczenie nasypów
 • podbudowa z kruszyw łamanych
 • skropienie nawierzchni asfaltem
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych
Kwota dofinansowania FDS – 194 083,00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 277 262,55 zł

 

2. “Przebudowa drogi gminnej nr 102127L w m. Wola Osowińska w km 0+00-0+710”

Przebudowa drogi gminnej nr 102127L w m. Wola Osowińska w km 0+00-0+710 obejmuje m.in.:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe
 • rozebranie obrzeży betonowych
 • roboty ziemne
 • podbudowa z kruszyw łamanych
 • chodniki i wjazdy
 • nawierzchnia z kostki brukowej
 • mechaniczne skropienie emulsją  asfaltową
 • pobocza utwardzone z kruszywa łamanego
Kwota dofinansowania FDS – 407 545,00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 582 208,18 zł

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Lublinie

Wiosna to czas kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. W praktyce rolniczej i ogrodniczej jest to okres intensywnych prac, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną roślin. Należy nadmienić, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.  Wymaga jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi. Wyrażam nadzieję, że przestrzeganie zasad zawartych w załączonych komunikatach pozwoli rolnikom cieszyć się obfitymi plonami, zaś mieszkańcom regionu umożliwi korzystanie ze zdrowej żywności pozbawionej pozostałości środków ochrony roślin. Ponadto zapewni rozwój pszczelarstwa w naszym regionie i przyczyni się do zachowania istniejącej na Lubelszczyźnie bioróżnorodności.

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół:

Zgłoszenie Weryfikacja Opryskiwaczy:

Druk zgłoszenia opryskiwacza do utylizacji

Oświadczenie

Nabór wniosków o usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Borki informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu: Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Borki.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Borki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i worki typu Big Bag o wypełnienie formularza do dnia 25 czerwca 2021 r.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Borki dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

Wniosek dostępny jest w linku poniżej i w Urzędzie Gminy Borki pok.nr 4

wniosek-deklaracja-o-przystąpienie-do-programu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borki, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel.: 81 8574208 w. 19