Zarządzenie nr 181 Wójta Gminy Borki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie nr 181 Wójta Gminy Borki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 181 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 29 września 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy Borki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: §1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pożytku publicznego, rocznego „Programu Współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. §2. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag na piśmie do treści projektu programu, w terminie wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia. 2. Projekt programu (załącznik Nr 1) będzie dostarczony za pokwitowaniem do organizacji działających na terenie gmin Borki, jak też dostępny będzie na: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie ugborki.bip.lubelskie.pl oraz na www.gminaborki.pl, 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borki. §3. 1. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki w terminie określonym w §2 pkt.1. 2. Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Ewelinie Kępce – referent ds. kultury. §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 października 2020 r. Czytaj dalej Zarządzenie nr 181 Wójta Gminy Borki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Zachęcamy do samospisu oraz do wzięcia udziału w loterii

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.  

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

-20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500;

-88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.);

-400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB.