PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU NA STANOWISKO INSTRUKTORA DO 28 WRZEŚNIA 2018 r.

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA

Tytuł mikroprojektu: Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25r.ż w gminie Borki.

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu wniosku złożonego w konkursie grantowym w ramach projektu  „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Wójt Gminy Borki ogłasza nabór na stanowisko instruktora – 3 osoby

Czytaj dalej PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU NA STANOWISKO INSTRUKTORA DO 28 WRZEŚNIA 2018 r.

INFORMACJA WS. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wójt Gminy Borki uprzejmie informuje, iż zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, Borki, w pokoju nr 14 (USC), do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj.: wtorek 7.30 – 17.00, środa/czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.