Przedsiębiorco!

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem dotyczącym weryfikacji numeru Pesel we wpisach w CEIDG, Urząd Gminy Borki informuje, iż po sprawdzeniu danych niesformalizowanych w systemie CEIDG, wszyscy przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność na terenie naszej Gminy mają uzupełniony wpis o numer Pesel.

Informacja

Wójt Gminy Borki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest , wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczenie, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat i będzie wymagane do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Borki o odbiór i utylizację eternitu.