Pomoc dla Rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej w związku z ASF

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzenia ich do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44. ust. 1 pkt 9, art. 45 ust.1. pkt 3a, art.46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy, może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.).

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.